Formulare

Legislaţie vânzare teren extravilan.

decl010_2007_Page_01

Legea 14/2014

Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014;

Formulare Ordin nr. 719/740/M.57/2333/2014:
1. ANEXA Nr 1A PF cerere pt. afisare oferta vânzare teren PERSOANE FIZICE   descărcare    doc

2. ANEXA Nr 1A PJ cerere pt. afisare oferta vânzare teren PERSOANE JURIDICE descărcare    doc

3. ANEXA Nr 1B PF OFERTA vânzare teren PERSOANE FIZICE descărcare    doc

4. ANEXA Nr 1B PJ OFERTA vânzare teren PERSOANE JURIDICE descărcare    doc

5. ANEXA Nr 1C Lista Preemtorilor descărcare    doc

6. ANEXA Nr 1D PF Comunicare de acceptare oferta descărcare    doc

7. ANEXA Nr 1D PJ Comunicare de acceptare oferta descărcare    doc

8. Cerere Aviz MAN PERSOANE FIZICE descărcare    doc

9. Cerere Aviz MAN PERSOANE JURIDICE descărcare    doc

Acte necesare pentru vânzare teren extravilan descărcare    doc (art. 5 alin. 1 din anexa la Ordin):

Art. 5. – (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare/cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970″, în condiţiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.

Acte necesare – Formulare

Cerere certificat de urbanism descărcare    doc

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/ desfiintare descărcare    doc

Cerere prelungire valabilitate autorizatie de construire/ desfiintare descărcare    doc

Cerere prelungire valabilitate certificat de urbanism descărcare    doc

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire descărcare    doc

Declatratia valorii reale constructie descărcare    doc

Extrase din Legea 50-1991 descărcare    doc

Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat Consiliului Judetean doc

Formular pentru instiintarea privind finalizarea lucrarilor autorizate adresat Inspectoratului de stat in constructii doc

Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat Inspectoratului de stat in constructii doc

Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat Primariei descărcare    doc

Panou de identificare a investitiei descărcare    doc

CERERE CERTIFICAT FISCAL – PERSOANE JURIDICE descărcare

DECLARATIE IMPUNERE IMPOZIT TEREN – PERSOANE JURIDICE descărcare

DECLARATIE FISCALA IMPOZIT CLADIRI – PERSOANE FIZICE descărcare

CERERE CERTIFICAT FISCAL – PERSOANE FIZICE descărcare

DECLARATIE SPECIALA DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI – PERSOANE FIZICE descărcare

DECLARATIE FISCALA IMPOZIT TEREN – PERSOANE FIZICE descărcare

Cerere nomenclatura stradala doc

Cerere autorizare bransament doc